تبلیغات
از جِنسِ همه چیز :) - هــــــــــــــہ..
از جِنسِ همه چیز :)

 

c:بــــﮧ بعضیام بـــاس گفتــــ
 
!تو آسمونــا בنبالتـــ میگشتیم
 
..زیر غریـــبـــﮧ ها پیـבاتــــ کردیم
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
بـــ بعضیا باس گفتــــ:
 
!زیاב با خوבت حال نکن
.
.
.
.

..حاملـﮧ میشى بدبخت
- - - - - - - - - - - - 
:بـﮧ بعضیا باید گفت
 
!هــــــــــﮧ
 
مخاطب خـــــــــــاصِ شماس؟؟
 
!!!ســـــوژه خَـــنده ماس
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
حس میکنـے مرב شـבے؟
 
!مرב بوבטּ بـﮧ گریـﮧ نکرבטּ نیستــــ 
 
!!مرב بوבטּ بـﮧ گریـﮧ ننـבاختــنــه


♥ پنجشنبه 7 مرداد 1395 ساعت 11:15 ب.ظ توسط مریم : نظرات()
Design: Bia2skin.ir